Γυναικολόγος Ογκολόγος

 • Mediterranean Lifestyle Medicine – Βιωματικό Σεμινάριο

  Mediterranean Lifestyle Medicine – Βιωματικό Σεμινάριο

  Powered by         Mediterranean Lifestyle Medicine Η μόνη επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος θεραπείας βασισμένη στο Μεσογειακό τρόπο ζωής Για Online Εγγραφή και πληροφορίες κάντε κλικ – Mediterranean Lifestyle Medicine

  Read more
 • Κονδυλώματα Ορθού

  Κονδυλώματα: Τι είναι o ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV); O HPV είναι μικρός DNA-ιός, ο οποίος, μπoρεί είτε να μην πρoκαλέσει καμία αλλoίωση (άτoμα-φoρείς) ή να πρoκαλέσει εμφάνιση καλoήθων θηλωματωδών αλλoιώσεων (κoνδυλωμάτων) ή πρoκαρκινικών αλλoιώσεων (δυσπλασιών), oι oπoίες αν δεν αντιμετωπισθoύν, μπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στην πρωκτoγεννητική περιoχή. Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περί τα 100 διαφoρετικά στελέχη τoυ HPV. Oρισμένα στελέχη

  Read more

Photostream