Κολποσκόπηση

Επιτελείται συνηθέστερα για τη διευκρίνιση ενός παθολογικού ευρήματος από το παπ τεστ ή την κλινική εξέταση.

Διενεργείται με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, το οποίο είναι μια συσκευή που συνδυάζει ένα μεγεθυντκό φακό με μία φωτεινή πηγή.

Η εξέταση διενεργείται με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων του φωτός, διαλυμάτων οξικού οξέως 3-5%, Lugol και συμπληρώνεται με τη στοχευμένη βιοψία του τραχήλου.

Leave a reply